ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)


Η Φοιτητική κοινότητα οφείλει να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη νέων ιδεών και οραμάτων ζωής, μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες έρευνας και μελέτης, τον διάλογο, την ελεύθερη σκέψη και έκφραση.

Θεωρήθηκε ότι η κλιμακωτή συμμετοχή του φοιτητή από μικρές σε μεγαλύτερες ομάδες, του δίνει την δυνατότητα να λειτουργήσει ως ενεργός φοιτητής, ως ενεργός πολίτης. Επιλέχθηκε η ενοποίηση των μονάδων του προγράμματος, διαμορφώνοντας μεγαλύτερες επιμέρους ενότητες-κτίρια, τα οποία με τη σειρά τους να ενοποιούνται σε μεγαλύτερα σύνολα, έτσι ώστε κλιμακωτά να διαμορφώνεται το όλο συγκρότημα.

Βασική Ιδέα της πρότασης ήταν η παρεμβολή μεταξύ των μονάδων και των επιμέρους ενοτήτων-κτιρίων, ενδιάμεσων κενών που να αποτελούν χώρους συνάντησης των φοιτητών και να περιλαμβάνουν τις κινήσεις από και προς τις μονάδες και τις επί μέρους ενότητες-κτίρια.

Για την επεξεργασία της πιο πάνω Ιδέας λειτούργησαν σαν σημεία αναφοράς οι παρακάτω σκέψεις-ερεθίσματα:

• Η θέση του οικοπέδου, που βρίσκεται από την κατεύθυνση της πόλης προς την Πανεπιστημιούπολη και κοντά σε μία από τις εισόδους της, δίνει την αίσθηση ενός σημείου άφιξης και υποδοχής, ενός "σταθμού τέρματος" (terminal station).

• Οι κάτοικοι μιας φοιτητικής εστίας συμβιώνουν για κάποιο χρονικό διάστημα, έχοντας κοινούς "προορισμούς", όπως θα μπορούσε να πει κανείς για τούς συνταξιδιώτες.

Ο συνδυασμός όλων των πιο πάνω οδήγησαν στη σύνθεση όπου τα κτίρια, αρθρωτά μέσα από ενδιάμεσα κενά μοιάζουν με τραίνα, το συγκρότημα με σταθμό τέρματος και οι φοιτητές με συνταξιδιώτες που στο ταξίδι τους απομονώνονται, διασταυρώνονται και συναντώνται μέσα από ποικίλες και συνεχείς μεταβάσεις.


Student's Residence of the University of Cyprus (first credit award at architectural competition)

The student community owes to constitute the motive force for the growth of new ideas and visions of life, through the participative processes of research and study, the dialogue, the free thought and expression.

It was considered that the graduate attendance of the student from the smaller to the bigger teams, gives him the possibility to function as an active student, as an active citizen. The decision was to combine the units of the brief, shaping bigger units-buildings, which themselves are unified in bigger groups, so that gradually the whole complex is composed.

The basic Idea of the proposal was the interjection between the units of the brief, and the bigger units-buildings, mediating voids which would constitute meeting places of the students and they would include the circulation from and to the units and the bigger units-buildings.

For the process of above Idea the following thoughts were considered:

• The place of the plot, which is in the direction from the City to the Campus and near one of its entries, gives the sense of a point of arrival and reception, like a “terminal station”.

• The residents of the student campus live together for a limited time, having common “destinations”, as somebody could say for the “co- travelers”.

The combination of the above led us to the composition where the buildings, through mediating voids, look like “trains”, the whole complex like “terminal station” and the students like “co-travelers” who in their journey, they can be isolated, cross and meet through various and continuous transformations.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ στις Αλυκές Λάρνακας (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ στη Λευκωσία (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ (1ο Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Λευκωσία, Κύπρος).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ (Λάρνακα, Κύπρος).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (Λάρνακα, Κύπρος).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ (Κίτι, Λάρνακα).